Vietnam Airlines bay chuyến thứ hai từ phi trường Mỹ, đưa 345 công dân Việt Nam về nước tránh dịch


https://tinyurl.com/y5zmfmro Vietnam Airlines bay chuyến thứ hai từ phi trường Mỹ, đưa 345 công dân Việt Nam về nước tránh dịch #VietnamAirlines …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *