Tổng thống Trump công bố và ký lệnh hành pháp “Cảnh sát An toàn cho Cộng đồng An toàn”


https://tinyurl.com/y5zmfmro Tổng thống Trump công bố và ký lệnh hành pháp “Cảnh sát An toàn cho Cộng đồng An toàn” #POTUS #Trump #PhoBolsaTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *