Phát ngôn viên Nhà Trắng họp báo, thẳng thừng đáp trả nhiều câu hỏi gài của cánh phóng viên


https://tinyurl.com/y5zmfmro Phát ngôn viên Nhà Trắng họp báo, thẳng thừng đáp trả nhiều câu hỏi gài của cánh phóng viên (Bản dịch tiếng Việt tự động…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *