"Nhiều kẻ biểu tình phá hoại sẽ bị bắt. Họ là kẻ gây sự chuyên nghiệp. Họ căm thù đất nước này."


Tổng thống Trump: Nhiều kẻ biểu tình phá hoại sẽ bị bắt. Họ là kẻ gây sự chuyên nghiệp, vô chính phủ chuyên nghiệp. Họ căm thù đất nước này. #Trump …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *