Home Videos Lên đài ở quận Cam nói chuyện: 39 nạn nhân, diễn hành Tết, bãi nhiệm Westminster
0

Lên đài ở quận Cam nói chuyện: 39 nạn nhân, diễn hành Tết, bãi nhiệm Westminster

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Lên đài ở quận Cam nói chuyện: 39 nạn nhân Việt Nam ở Anh Quốc, Diễn hành Tết Bolsa, bãi nhiệm ở thành phố Wesminster
#39NanNhan #DienHanhTet #WestminsterRecall