Điều hành doanh nghiệp đội nón Trump gặp khách hàng chống Trump, và cái kết…


https://tinyurl.com/y5zmfmro Điều hành doanh nghiệp đội nón Trump, gặp khách hàng chống Trump, và cái kết… #Trump #TrumpHat #PhoBolsaTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *