Cập nhật chương trình thẻ xanh sang Mỹ định cư diện lao động phổ thông EB3

0
1550

GIỚI THIỆU THƯƠNG VỤ: Cập nhật chương trình thẻ xanh sang Mỹ
định cư theo diện lao động phổ thông EB3 với Michelle Phương Thảo, Giám đốc VAC