Home Hoa Kỳ Trung Quốc yêu cầu Việt Nam dừng lập tức hoạt động dầu khí ở Bãi Tư Chính